Liu, Yuzhou, Xiuyue Xu, Le Wang, Jie Lao, Yongqing Zhuang, and Yousheng Fang. 2023. “Classification and Treatment of Congenital Central Slip Hypoplasia”. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 58 (May):8-12. https://doi.org/10.2340/jphs.v58.7262.